پیوست !

‌توضیحات ضرب المثل ها به ترتیب شماره:


 1- دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس!
 توضیحات : بدون شرح!

(منظور نداشتن مدرك و اصرار بر وحود آن است و جايگيري اسامي در جملات مشابه دليل بر توهين نيست.)


 2- چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است!
 
 توضیحات: رشوه ی 5 میلیونی به نماینده ها در قالب کمک به مساجد برای پس گرفتن استیضاح کردان توسط مدير كل پارلماني دولت !

لینک خبر

 

 3- طرف رو تو ده راه نمیدادن سراغ کد خدا رو میگرفت!
 توضیحات : بدون شرح!


 4- با حلوا حلوا گفتن  دهن شیرین نمیشه !
 توضیحات : بدون شرح!


 5- در دروازه رو میشه بست در دهن مردم رو نمیشه بست !
 توضیحات : بدون شرح!


 6- سنگ بزرگ علامت نزدن است!
 توضیحات: رییس جمهور در اظهار نظری تاریخی گفته بود در ایتالیا میخواستند من رو با اشعه ایکس ترور کنن!

لینک خبر


 
 7- ماهی رو هرموقع از آب بگیری تازست!
 توضیحات : بدون شرح!


 8- مدرکت رو بذار دم کوزه آبش رو بخور!
 توضیحات: رییس جمهور در اظهار نظری در مورد مدرک کردان  مدرک را  کاغذ پاره ای بیش ندانست...!

لینک خبر

 

 9- گر صبر کنی زغوره حلوا سازی!
 توضیحات : بدون شرح!


 10- هشتش گروئه نهشه!
 توضیحات: در صورتیکه یک وزیر دیگه به هر علتی تعویش شود بخاطر اینکه وزاری برکنار شده بیش از نصف کل کابینه میشود باید رییس جمهور کل کابینه را برای رای اعتماد مجدد به مجلس ببرد!
 یعنی درصورتیکه یازدهمین وزیر از بیست و یک وزیر به هر علتی عوض شود کل کابینه نیاز به رای اعتماد مجدد دارد.

لینک خبر


 11- موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دمبش میبست!
 توضیحات: مدرک جعلی کردان دلیل خوبی بود برای برکناری توسط نماینده هایی که از ابندا هم چندان تمایلی به وزارت او نداشتند !

لینک خبر

 

 12-آشپز که دو تا شد غذا یا شور میشه یا بی نمک!
 توضیحات: بدون شرح!


 
 13- سیب رو که هوا میندازی هزارتا چرخ میخوره تا پایین میاد!
 توضیحات: بدون شرح!


 14-جیب خالی،پز عالی!
 توضیحات بدون شرح !


 15- تا بگی "ف" رفته فرحزاد و اومده!
 توضیحات: بدون شرح !


 16- هرکه بامش بیش برفش بیشتر !
 توضیحات: بدون شرح!

 

17- مرگ یه بار شیون یه بار!
 توضیحات: بدون شرح!


18- از هول حلیم تو دیگ افتادن!
 توضیحات: بدون شرح!

 

لینک صفحه