پنالتی نيكبخت  سوخت!!

 

 

اين هم از عجايب فوتبال ايرانه كه بهبهترين داور آسيا كه ايرانيه اعتماد نميكنن بعد ميرن و يه داور نه چندان مطرح رو از تركيه!!!!! ميارن و جالب تر اينه كه خطای پنالتی واضح  خانمحمدی بر روی نيكبخت رو نميبينه و زمين افتادن نيكبخت رو در حالی كه نيكبخت پشتش به خانمحمديه رو تمارض اعلام ميكنه!!!

البته از اين عجايب تو فوتبال ما زياده و نمونه اون ليست تيم مليه كه  امثال خداداد و نوازی به هر دری ميزنن تا ملی  پوش بشن ولی آقای علی دايی با قدم زدن توی زمين هم به تيم ملی دعوت ميشه!!! البته علی دايی جديدا  همون قدم ناقابل رو هم نميزنه!!!! البته واقعا خنده نداره!و اتفاقا گريه هم داره كه فوتبال ملی ما مسخره اينچنين بازيكناييه!!  البته نبايد از افتخار آقای گلی دايی هم به راحتی گذشت اما  بايد قبول كرد كه حق  هاشميان و هاشميان ها و نوازی ها و عزيزی ها به خاطر اين آقا به راحتی خورده شده! اميدوارم پرسپوليسيها من رو ببخشن و بدونن هدف من فقط موفقيت تيم مليه

    پيام هاي ديگران ()