...

.

.

1/میدونستم آخرش مثل درباره الی میشه.

2/پزشک قانونی میگفت تو دریا 202 نفر غرق شدن تو دریا که با تو میشن 203 نفر.

3/ بیست و شش شهریور روز بدیه همیشه.

 

+...

 

حذف

    پيام هاي ديگران ()