من آدمی هستم که تو برخورد اول احمق و بی عرضه بنظر میرسم و تو برخورد دوم نسبتا احمق و نسبتا بی عرضه به نظر میرسم،ولی مشکل اینه که اون برخورد اوله باعث میشه برخورد دومی در کار نباشه!

    پيام هاي ديگران ()