اس اس محبوب ما همينه همينه!!!

با سلام و تبريک به مناسبت پيروزی پر گل استقلال در مقابل شموشک نوشهر.در رابطه با بازی بايد عرض کنم که خط دفاع عالی بود و خط حمله نيز خوب بود اما به هر حال با توجه به ۱۳ موقعيت خطرناک زدن سه گل خيلی کم بود . اگه موافق باشيد بنده از ۵ نمره در اين ديدار به بازيکنان استقلال نمره دادم پس با هم ببينيم:

 طالبلو (۵) - صادقی (۵)-قربانی(۵)-حقدوست(۴)-امير آبادی(۴)-نيکبخت(۲) - منصوريان(۵)- فکری(۵)-عليرضا اکبرپور(۳)- فرد ملکيان(۲)-سياوش اکبرپور(۵)-بائو(۲)-مجيدی(۳)-سامره(۵).امير قلعه نوعی(۴).

در انتها بازی سه نکته جالب داشت:  نکته اولی اينکه رامين محرم نژاد بازيکن اسبق اميد استقلال از بازی اخراج شد و در حال خروج آن صحبت بسيار زشت رو بر زبان خود آورد که قطعا کميته انضباطی با او برخورد ميکند .

و نکته دوم : بازی بسيار ضعيف واحدی نيکبخت(البته نيکبخت قطعا مثل هميشه در بازی های بعد جبران خواهد کرد...واحدی..مالدينی...) بود که متاسفانه با تعويض قلعه نوعی همراه نشد و بازی بسيار عالی سامره که نشان داد امير خان در مورد او اشتباه ميکرده و بازی بائو و اکبر پور(عليرضا) برای شروع بد نبود اما چه خوب بود فرد ملکيان مهاجم کهنسال استقلال ديگر به ميدان نرود البته با توجه به وجود سامره و سياوش و عنايتی .و در ضمن عده ای از دوستان از گيلائوری پرسيدند که بايد بگويم او مصدوم است و شايد به بازی سايپا برسد .

و نکته سوم : ديده شد در انتهای بازی عده ای از تماشاگران با فرياد سر ور هر چی لنگيه تيم را تشويق ميکردند که عده ای ديگر شعار آنها را نا تمام ميگذاشتند و فرياد سی سی سی ثانيه يا سامره را سر ميدادند!!!

به اميد موفقيت مقابل سايپا که با انگيزه امير آبادی و کاظمی اين تيم شکست خواهد خورد .پيش بينی من  : استقلال ۲ سايپا ۱

    پيام هاي ديگران ()