000

 رقصم گرفته بود

پیرانه سر ، دیوانه وار

تنها

 تنها تنها رقصیدم

...

    پيام هاي ديگران ()