مناظره ی خدا و یک بنده خدا !

در راستای تاثیرات عمیق روحی که با دیدن اعترافات ابطحی کسب کردم، بنده هم یه دفعه متحول شدم و به این شجاعت دست پیدا کردم که برخی متن ها رو پاک کنم !!

خجالت

...

 

   "کامنت خصوصی نگذارید زیرا نتنها خوانده نمیشود بلکه پاسخ هم داده نمیشود!با تشکر"


    پيام هاي ديگران ()